Kvalgränser uppnås genom att samarbeta och bygga välmående

Samlingspartiets fullmäktigegrupps gruppanförande 17 juni 2024

 

Ärande ordförande, fullmäktigekollegor och tjänsteinnehavare, Sibbobor,

det här mötet markerar början på sommarlovet. Låt oss använda vår tid tillsammans väl och se framåt, även om dagens agenda främst reflekterar över det förflutna.

Under våren har revisionsnämnden behandlat flera ämnen som väckt debatt. Jag vill tacka nämnden för rapporten som identifierar brister och presenterar förbättringsförslag. Kommunstyrelsen och tjänsteinnehavare måste seriöst fokusera på dessa före oktober. Samtidigt visar rapporten att det även har gjorts ett utmärkt arbete inom alla kommunens branscher. Förberedelserna inför AN-reformen är bara ett exempel på detta.

De bindande målen för 2023 har inte uppnåtts helt. Om vi använder idrottstermer, nådde vi inte kvalgränsen i flera grenar och får inte delta i OS i dessa.. Det kan också ha varit oklart hur många kvalgränser, det vill säga bindande mål, som sattes upp från början. Detta måste förbättras i framtiden. Rapporten uppvisar också den tidigare observerade svårigheten att bedöma om, och under vilka förutsättningar målen delvis kan uppnås.

Revisionsnämnden lyfter fram att den stora arbetsbelastningen inom inom den på grund av välfärdsområdesreformen decimerade / minskade ekonomiavdelningen har försvårat utvecklingen av verksamheten och interna processer. Men i hela kommunen är arbetsglädjen och möjligheterna att påverka innehållet i arbetet hög, vilket är glädjande. En målmedveten och transparent utveckling av interna processer krävs också i framtiden. Det är viktigt att rensa bort gamla problem. Den nyligen reformerade kommunorganisationen och den nya förtroendevalda organisationen måste hitta en gemensam ton. Det hjälper inte hur hårt du springer om en del av laget springer åt motsatt håll.

När det gäller den så kallade "kvittoröran" krävs det med rätta ytterligare svar, men det måste också erkännas att lösningar redan har implementerats – oklarhetskulturen kan och får inte fortsätta i vår kommun. Vi beslutsfattare måste alla vara överens om detta och stödja tjänsteinnehavaren på olika nivåer för att vara en del av lösningen, inte problemet.

Revisionsnämnden kräver också en ännu mer noggrann projektberedning för att säkerställa arbetets varaktighet, resursanvändning och administrativ transparens i upphandlingen. Anmärkningen relaterar till servicenätsplanen, men kan tillämpas på andra projekt också. Denna rekommendation bör följas så att alla parter kan bedöma arbetets framgång utifrån gemensamma kriterier.

Kommunens bokslut visar ett överskott. Det är bättre än väntat, även om mer kunde ha varit kvar i fickan. Driftskostnaderna och lånebeloppet har minskat enligt målet och skatteintäkterna har samlats mer än väntat. Man bör komma ihåg att en del av det positiva resultatet beror på olika skattesvansar och intäkter från markförsäljning. Utan dessa skulle vårt idrottslags resebudget vara mycket knapp, vilket är inte idealiskt särskilt med de kommande nedskärningarna av statliga anslag. Detta innebär att vi fortsätter söka besparingar, men också gör investeringar som kommunens invånare behöver. Vi måste våga bygga strukturer för livskraft.

Vi måste tro på framtiden. Byggstenarna för en bättre morgondag finns i våra händer varje dag. Framtidstro handlar inte bara om att vara försiktig, det handlar aldrig om att krypa ihop, och det är inte alltid gratis – ibland kräver det kostnader som inte ens min egen grupp uppskattar.

Framtidstro är tilltron att vi i Sibbo kan erbjuda det det bästa lagen förutsätter och ännu mer. Det kräver en politik där företag av olika storlekar vill investera och anställa i Sibbo. Strukturerna där kommuninvånarnas välfärd realiseras måste vara i ordning. Välbefinnande och försörjningstrygghet handlar också om naturens trygghet – att förstå att vi utvecklar med respekt för naturen, men stöder tillväxt.

Kära vänner, revisionsnämnden granskar dock inte en sak. Den utvärderar inte hur framgångsrikt kommunfullmäktige har varit i sitt uppdrag. Har vi funnit de faktorer som förenar oss eller har vi fokuserat på det som skiljer oss åt? Har vi arbetat i sakfrågor över partigränser över gruppstorlekar i specifika fall? Har vi arbetat för det bästa för invånarna i Sibbo, till nytta för nuvarande och framtida invånare? Att höra invånarna och vara öppna i beredningen är vårt viktigaste ansvar, men beslutsfattandet är vår plikt. Vi måste våga använda den fullmakt vi fått. Att utvärdera framgång är vårt eget ansvar som proffs inom livskvalitet i Sibbo.

Jag nämnde OS. Vi har egna tävlingar nästa vår. Kvalgränserkommer att strävas efter på många sätt. Låt medlen vara ärliga – både mot andra beslutsfattare, tjänsteinnehavare, kommuninvånare och dig själv.

Glad sommar till er alla.

På uppdrag av samlingspartiets fullmäktigegrupp 
Tuomas J. Alaterä
Fullmäktigegruppens ordförande

 

Fullmäktigegruppen
Fullmäktigegruppen
Tuomas J. Alaterä, Fullmäktigegruppens ordförande
Tuomas J. Alaterä, Fullmäktigegruppens ordförande
Ari Oksanen
Ari Oksanen