Liity jäseneksi

Kokoomusaate

Kokoomus on keskustaoikeistolainen kansanpuolue, jolla on kannattajia Suomen jokaisessa kolkassa. Kokoomuksen kannattajakunta on kuin läpileikkaus Suomen kansasta, kokoomuslaisia on tasaisesti eri ammatti- ja ikäryhmissä. Niinpä Kokoomus ei olekaan minkään yksittäisen kansanosan eturyhmä vaan nimensä mukaisesti yleispuolue.

Kokoomuksen muodostavat sen paikallisyhdistykset ja piirijärjestöt. Me kaikki kokoomuslaiset kuulumme johonkin paikallisyhdistykseen tai suoraan omaan piirijärjestöömme. Kokoomuksen jäsenenä ja kaikessa toiminnassa mukana, voit olla myös Kokoomuksen jäsenliittojen – Kokoomuksen Nuorten Liiton, Kokoomuksen Naisten Liiton sekä Kokoomuksen opiskelijaliitto Tuhatkunnan – jäsenyyden kautta.

Kokoomus vaikuttaa suomalaisen yhteiskunnan kehitykseen sen kaikilla tasoilla. Kokoomustoiminnan perusta on paikallisyhdistyksissä. Kunnallisella tasolla kokoomustoiminnasta vastaavat pienemmillä paikkakunnilla Kokoomuksen paikallisyhdistykset, sekä suuremmilla paikkakunnilla paikallisyhdistysten yhdessä muodostamat kunnallisjärjestöt. Paikallistasolta tulevat myös Kokoomuksen poliittiset tavoitteet, joiden määrittelijä on kahden vuoden välein kokoontuva, paikallisyhdistysten edustajista koostuva puoluekokous.

Kokoomustoiminta on paljon muutakin kuin pelkkää yhdistystoimintaa ja yhteiskunnallista vaikuttamista. Näitä tarkoituksia palvelee monenlainen koulutus, harrastus ja virkistystoiminta, jota järjestetään niin paikallisyhdistysten, piirijärjestöjen, jäsenliittojen kuin Kokoomuksen läheisjärjestöjenkin puitteissa.

Kokoomustoiminnassa voi kehittää itseään, lähiympäristöään ja koko suomalaista yhteiskuntaa. Voipa kokoomustoiminnasta muodostua jopa ura kansainvälisessä politiikassa, jos asiasta oikein innostuu.


Kokoomus on arvopuolue

Kokoomuksen aatteessa yhdistyvät vapaus, vastuu ja demokratia, mahdollisuuksien tasa-arvo, sivistys, kannustavuus, suvaitsevaisuus ja välittäminen. Keskeistä on vapauden ja vastuun tasapainon tavoittelu sekä yksilöllisyyden ja yritteliäisyyden korostaminen. Kokoomus tukee demokratian kehittämistä ja kansalaisten aitoa osallisuutta yhteiskunnalliseen päätöksentekoon.


Kokoomus on aktiivinen ja avoin uudistaja

Kokoomus korostaa arvokysymyksissä yksilöiden omantunnon merkitystä ja moniarvoisuutta. Yksilöiden vapaus ajatella ja toimia itsenäisesti sekä vähemmistöjen oikeudet ovat vapausaatteiden ydinasioita. Kokoomuksessa uskotaan mahdollisuuksien tasa-arvoon ja valinnanmahdollisuuksiin. Yksilöt tekevät päätöksiä ja valintoja yhteiskunnassa. Kokoomus rakentaa aloitteellisesti ja ennakkoluulottomasti tulevaisuutta sekä etsii ratkaisuja yhteiskunnallisiin epäkohtiin. Kokoomus luottaa ihmisen kykyyn tiedostaa ja korjata virheitään.


Kokoomukselle on tärkeää perusturvan toteutuminen ja mahdollisuus itsensä sivistämiseen ja kehittämiseen

Haluamme parantaa ihmisten elinolosuhteita sekä luoda koko kansalle hyvän elämän edellytykset ja mahdollisuuden kehittää itseään. Erityistä huolenpitoa tarvitsevista on huolehdittava. Tavoitteena on edistää sivistyksellisiä pyrkimyksiä sekä perusturvan ja huolenpidon toteutumista.


Kokoomus on perinteiden säilyttäjä

Tahdomme säilyttää sen perinteisen ja arvokkaan henkisen, hengellisen ja aineellisen pääoman, jonka edeltävät sukupolvet ovat meille jättäneet. Se tarkoittaa myös hiljaisen tiedon eli sanattoman tai kirjoittamattoman tietotaidon, perinteen ja osaamisen vaalimista sekä siirtämistä seuraaville sukupolville. Kokoomuksen aatetta määrittelevät lähiyhteisön vastuun korostaminen, ihmisten eettisen arvopohjan ja pohdinnan tukeminen sekä isänmaanrakkaus yhdistettynä aktiiviseen kansainvälistymiseen ja globaaliin vastuullisuuteen.


Sipoon Kokoomuksen arvot

Sipoon Kokoomuksen arvot noudattavat Kokoomuksen yleisiä arvoja, joiden pohjalta pyrimme rakentamaan käytännön toimintaa sipoolaisten parhaaksi.


Kannustavuus

Kannustavuus on sitä, että jokaisen on pystyttävä omilla valinnoillaan ja työnteollaan – omista lähtökohdistaan – vaikuttamaan oman tulevaisuutensa rakentamiseen. Kannustavuutta ovat esimerkiksi: Sellainen verotus, joka kannustaa joka tilanteessa työntekoon, sellainen vammaisten työllistämistuki, että jokainen voi kantaa kortensa kekoon ja ohjata omaa elämäänsä, sellainen joustavan työttömyyspäivärahan maksatus ettei byrokratian vuoksi jää mikään työ vastaanottamatta.

Suvaitsevaisuus

 Suvaitsevaisuus on sitä, että ei rakenneta vaan kaadetaan raja-aitoja erilaisten ihmisten välillä. Suvaitsevaisuus tarkoittaa, että kunnioitetaan jokaisen vapautta valita oman elämänsä eettinen arvopohja. Ja nähdään erilaisuus rikkautena. Erilaisuudesta kumpuavat luovuus ja oman itsensäkin parempi ymmärtäminen.

Sivistys

Sivistys on sitä, että nostetaan kaikki tieto, ymmärrys ja osaaminen keskeiselle sijalle. Peruskoulumme Pisa-tulokset eivät ole saavutettu etu. Oppilasryhmiä pienennetään lisäämällä rahaa perusopetukseen ja huolehtimalla jokaisen lapsen yksilöllisistä oppimisen tarpeista. Aito innovatiivisuus syntyy ainoastaan, kun laaja sivistys, erilaiset tieteenalueet ja korkea osaaminen kohtaavat.

Välittäminen

Välittämisestä on puhuttava näinä aikoina erityisen paljon. Välittäminen alkaa yksilöstä. Yksilön vastuu on ihmisen vastuuta itsestään, läheisistään ja muista ihmisistä. Yhteisön vastuu ja yhteisvastuu puolestaan näkyvät selvästi kansalaisjärjestötoiminnassa.


Liity jäsneneksi nyt! 

Laita jäsenhakemuksesi yhteydenottolomakkeen kautta.